วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
    วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
อนุบาล 1-2
ป.1 
ป.2 
ป.3-4 
 ป.5-6
พานไหว้ครู

ประวัติโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม

ประวัติโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม
     โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2518 โดยมีท่านเจ้าอาวาสวัดเสถียรรัตนาราม ท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนโมลี (สมณศักดิ์ พ.ศ. 2544 พระราชรัตนมุนี และ พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน พระเทพมหาเจติยาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม) และคณะผู้สร้างวัดเสถียรรัตนาราม  ได้แก่ ดร.สุนทร  เสถียรไทย  นายพิศลย์  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา นายคำรณ  เตชะไพบูลย์ นายอภิวัฒน์  นันทาภิวัธน์  นายประวัติ  ศรีบัวทอง นายธีระ  งามวัฒน์  นายสุธี  บุญยศรีสวัสดิ์ และนายประธาน  ดวงรัตน  นายมนูญ  เพ็ญศิริ นายอำเภอนครชัยศรี  นายประสิทธิ์  สร้อยทอง หัวหน้าหมวดการประถมศึกษาอำเภอนครชัยศรี ร่วมก่อตั้งแล้วมอบให้ทางราชการ ตั้งอยู่เลขที่ 78/6 หมู่ 4 ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ 3 ไร่ 44 ตารางวา เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีนักเรียน 50 คน  มีนางเรณู  โพธิ์ทองคำ ทำหน้าที่ครู และนายปราโมทย์  นิพนธ์พิทยา (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2518-2530) เป็นครูใหญ่คนแรก
 อาคารแบบ 017 
      ในระยะแรกใช้ศาลาสารพัดประโยชน์วัดเสถียรรัตนารามเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 จึงได้สร้างอาคารแบบ 017 จำนวน 1 หลัง มี 4 ห้องเรียน  เมื่อแล้วเสร็จจึงได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอนที่อาคารหลังใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2519 โดยมีนายคล้าย  จิตพิทักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี ต่อมาเจ้าอาวาส(ท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนโมลี, สมณศักดิ์ พ.ศ. 2544 พระราชรัตนมุนี และ พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน พระเทพมหาเจติยาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม)ได้มอบเงินจากการทอดกฐินมาติดตั้งกระแสไฟฟ้า จัดทำระบบน้ำบาดาล สร้างเสาธง ต่อมาได้งบสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง และงบก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ 312 สำหรับเป็นโรงอาหารและโรงฝึกงาน 1 หลัง
      ปี พ.ศ. 2530 นายอาคม  ใจอารีย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
      ปี พ.ศ. 2534 นายดิเรก  ล้านชูศรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
      วันที่ 27 พฤศจิกายน 2535 นายอนันต์  แสงศิลา ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่
      ปี พ.ศ. 2536 คณะกรรมการศึกษา ครู ผู้ปกครองร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี 200,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนชั้นเด็กเล็กเพิ่ม 1 หลัง โดยส่วนที่เกินจากการทอดผ้าป่าสามัคคีได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดเสถียรรัตนารามเป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์ จำนวน 100,000 บาท
     วันที่ 7 ตุลาคม 2537 นายรังสรรค์  เหมันต์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2540 นายนิสิต  พิฆัมพรไพโรจน์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และได้ร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมอบหมายให้นางพัชรินทร์  เทพวงษ์ เป็นผู้รักษาราชการแทน ในช่วงนี้ พ.ศ. 2545 ได้รับงบพัฒนาหมู่บ้าน  โครงการ SML ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 1 หลัง งบประมาณ 300,000 บาท
     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 นางบุหงา  วิริยะ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข้าม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557  โดยมอบหมายให้นางภาวิดา  ปิ่นตบแต่ง เป็นผู้รักษาราชการแทน ในปี พ.ศ. 2555 ได้รับงบก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. ยาว 105 เมตร มูลค่า 390,000 บาท และ ปี พ.ศ. 2556 ได้รับงบก่อสร้างรั้วโรงเรียนจาก ท่าน ศ.ดร.สุนทร  เสถียรไทย ผู้ก่อตั้งโรงเรียน จำนวน 200,000 บาท
     วันที่ 10 มิถุนายน 2558 นายธนสาร  บัลลังก์ปัทมา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  โดยในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง โดยท่าน ผอ.กฤษฎา  จีนะวิจารณะ ผอ.สศค. และคณะ พร้อมเจ้าหน้าที่ห้องสมุด สศค.ได้ปรับปรุงห้องสมุด ทอดผ้าป่าหนังสือและสื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา  ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ศ.ดร.สุนทร  เสถียรไทย ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเป็นประธานในการมอบ พร้อมบริจาคสมทบอีกส่วนหนึ่ง รวมยอดทั้งสิ้นคิดเป็นมูลค่า 140,000 บาท
    เดือนธันวาคม 2558 ได้งบกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 100,000 บาท เพื่อปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนชั้นล่าง จำนวน 3 ห้อง และห้องปฏิบัติการอาหาร
    เดือนมกราคม 2559 ได้รับงบพัฒนาตำบลผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่น (มีเสาเข็ม) มูลค่า 140,000 บาท
   วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร) โดยมอบหมายให้นางภาวิดา  ปิ่นตบแต่ง เป็นผู้รักษาราชการแทน
   วันที่ 23 ธันวาคม 2560 นายยุทธ  ธรรมพิทักษ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
   
สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ 312 (โรงฝึกงาน)

อาคารเรียนชั้นเด็กเล็ก 
ศาลาเอนกประสงค์ งบพัฒนาหมู่บ้าน SML

 ท่าน ศ.ดร.สุนทร  เสถียรไทย ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
(อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมธนารักษ์ ผอ.สศค.)

 รางวัลชนะเลิศ ปี 2521 ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ท่าน ศ.ดร.สุนทร  เสถียรไทย เมื่อครั้งพา ศ.สัญญา  ธรรมศักดิ์ มอบทุนให้นักเรียน
(อาคารเรียนอยู่ด้านซ้ายมือ)

ท่าน ศ.ดร.สุนทร  เสถียรไทย และ ศ.สัญญา  ธรรมศักดิ์ ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารและคณะครู

ท่าน ศ.ดร.สุนทร  เสถียรไทย และพระมหาสุทธิวัฒน์  สิริสุทฺโธ กรรมการโรงเรียน 
ให้ความเมตตาถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารและคณะครู 7 ส.ค. 2558

ภาพความทรงจำ ศาลาสารพัดประโยฃน์(ลูกศรสีขาว) สถานที่เรียนแห่งแรก
อยู่ข้างศาลาการเปรียญ ปัจจุบันได้สร้างใหม่เป็นศาลาโล่ง พื้นปูน มีหลังคาเหล็กแล้ว
ข้อมูลศาลาสารพัดประโยชน์สถานที่เรียนแห่งแรกของโรงเรียนจากหนังสือ

อาคารเรียนของโรงเรียนจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...