โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ๗๓๑๒๐

โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
โทร ๐-๓๔๙๗-๘๑๑๕ โทรสาร  ๐-๓๔๙๗-๘๑๑๕
เว็บไซต์โรงเรียน http://wstschool.blogspot.com
เว็บไซต์โรงเรียน https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180144

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และค่าเป้าหมาย
 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และค่าเป้าหมาย

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม
ประกาศโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
--------------------------------
     โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม จึงปรับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
     เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และรัดับประถมศึกษา ดังนี้

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

สรุปรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑.ระดับปฐมวัย
มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
หมายเหตุ
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน


มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา


มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ดีเยี่ยม


มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ดีมาก


มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
ดีมาก

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ดีมาก

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ดีมาก

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ดีมาก


มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา


มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย                       
ดีมาก


มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม


มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น               
ดีมาก๒.  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
หมายเหตุ
ด้านคุณภาพผู้เรียน


มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ
ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ดีมาก

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
ดีมาก

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีคววามรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
ดีมาก

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ดีมาก

ด้านการจัดการศึกษา


มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ดีมาก

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามมบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ดีมาก

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้


มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ดีมาก

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา


มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
ดีมาก

ด้านมาตรการส่งเสริม


มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ดีมาก

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
   ๑. จัดหาครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น (สภาพปัจจุบันมีครูไม่ครบชั้น)
   ๒. ส่งเสริม พัฒนา อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับครู เพื่อสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
   ๓. จัดหางบประมาณเพื่อจ้างครูสอนให้ครบชั้น หรือขอรับการสนับสนุนครูจากเขตพื้นที่

ความต้องการและการช่วยเหลือ
   ๑. งบประมาณการก่อสร้างป้ายโรงเรียน
   ๒. งบประมาณปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ
   ๓. ตองการความร่วมมือจากองค์กร หน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดหาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
   ๔. จัดหาบุคลากรที่ขาดแคลน(ไม่ครบชั้น) ในสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ องค์ประกอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
องค์ประกอบ/ประเด็นการการประเมินคุณภาพภายใน
คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ
คุณภาพ
แปล
ความหมาย
องค์ประกอบที่ ๑  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔.๗๕
ดีเยี่ยม
องค์ประกอบที่ ๒  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔.๑๙
ดีมาก
องค์ประกอบที่ ๓  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
.๐๐
ดีมาก
องค์ประกอบที่ ๔  การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
.๐๐
ดีมาก
องค์ประกอบที่ ๕  การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๔.๒๕
ดีมาก
องค์ประกอบที่ ๖  การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
องค์ประกอบที่ ๗  การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๓.๖๗
ดี
องค์ประกอบที่ ๘  การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๔.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๔.๑๗
ดีมาก
จุดเด่นระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
           การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างเหมาะสม จัดทำประกาศค่าเป้าหมายโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานอย่างชัดเจน การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ         ในด้านการจัดโครงสร้างระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุมทุกด้านเอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน จัดทำระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
           การจัดระบบบริหารและสารสนเทศในด้านการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอนจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
           ๑. โรงเรียนควรนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านการวางแผนดำเนินการ กำกับติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอน โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
           ๒. โรงเรียนควรกำหนดเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจนหลากหลายและเหมาะสม และครอบคลุมทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้
           ๓. โรงเรียนควรสรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ               การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการทุกฝ่าย อย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่รายงานการประเมินด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
           ๔. โรงเรียนควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และนำผลไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรมในการทำงานปกติของสถานศึกษาโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม
ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
โทร ๐-๓๔๙๗-๘๑๑๕ โทรสาร  ๐-๓๔๙๗-๘๑๑๕
http://wstschool.blogspot.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180144


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...