วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ช่วยกันบำเพ็ญสาธารประโยชน์ อาคารสถานที่ของชุมชน
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ร.ร.วัดเสถียรฯ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ บูรณาการวันอาเซียน

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ บูรณาการวันอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูั้ปกครอง ครูที่เคยสอน และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โรงเรียนต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ โดยในงานมีพิธ๊ถวายวันเฉลิมพระชนมพรรษา การแสดงของนักเรียน กิจกรรมกราบแม่ การแจกทุนการศึกษานักเรียน มอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม และเกียรติบัตรผลการประกวดความสามารถนักเรียนวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

นักเรียน ร.ร.วัดเสถียรฯเข้าอบรมการดับเพลิงกับ อบต.ศีรษะทอง

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม เข้าร่วมอบรมการดับเพลิงกับ อบต.ศีรษะทอง ตามโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงให้กับสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดศีรษะทอง

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ปี 2559

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม แห่เทียนพรรษาร่วมกับ อบต.ศีรษะทอง ณ วัดเสถียรรัตนารามวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ร.ร.วัดเสถียรฯ นำนักเรียนทัศนศึกษาบึงฉวาก วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม นำนักเรียนทัศนศึกษาบึงฉวาก วัดป่าเลไลย์ และตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙


วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รพ.สต.วัดเสถียรและ นศ.สาธารณสุข มรภ.นครปฐมให้ความรู้ด้านสุขภาพ

รพ.สต.วัดเสถียรและนักศึกษาสาธารณสุข มรภ.นครปฐม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ โดยให้ความรู้เรื่องสุขภาพ การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก การพิษภัยของยาเสพติด พร้อมทั้งตรวจสุขภาพแก่นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเสถียร
จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...